آموزشهای تخصصی

امروزه در همه سازمانها نيروي انساني از ساير مولفه هاي سازماني داراي اهميت بيشتري است. اهميت نيروي انساني تا حدي است که برخي صاحبنظران  بر اين عقيده هستند که آنچه در نهايت روند توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور را تعيين مي‌كند، منابع انساني آن كشور است، نه سرمايه و يا منابع مادي ديگر. اين منابع انساني هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌كنند، سازمان‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به وجود مي‌آورند و توسعه ملي را پيش مي‌برند. سازماني كه نتواند مهارت ها و دانش افرادش را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثري بهره‌برداري كند، قادر نيست خود را در دنياي سرشار از رقابت امروزي حفظ کند.

واحد آموزش شرکت کارستان با بهره­گیری از کادری مجرب و متخصص دورهای حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، مدیریت صنعتی، مدیریت نیروی انسانی، ICT و کامپیوتر را در منطقه برای سازمانها برگزار می­نماید.