طراحي شبكه با هدف پوشش داده به نيازهاي متنوع كاربران در بستر IP، صورت گرفته و با سنجش نيازهاي فعلي و آتي سازمان مورد نظر و وضعيت موجود ارائه خدمات توسط سازمانهاي زيربط در كشور، صورت گرفته و در نهايت برنامه اجرايي پياده سازي اين شبكه توسط شركت ارائه مي‌گردد. در زير مراحل انجام طراحي شبكه بيان شده است.

o       بررسي، شناخت و تحليل شرايط موجود و ارزيابي نيازها .

o       طراحي شبكه براي پوشش دهي به نيازها .

o       ارائه برنامه اجرايي و تدوين سياستهاي ايجاد و توسعه شبكه .